Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u52458p49627/domains/bikegeo.nl/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 53Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/u52458p49627/domains/bikegeo.nl/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 103 Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene VoorwaardenI. Algemeen


1. In deze voorwaarden wordt IVbikegeo,gevestigd te Tilburg aan Karpatenlaan 72, aangeduid als Verkoper en haarcontractpartner als Koper. In geval van levering van diensten wordt onderVerkoper mede opdrachtnemer en onder Koper mede opdrachtgever verstaan.


2. Deze algemene voorwaarden zijn vantoepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Verkoper.


3. Een Koper, die eenmaal volgens dezealgemene voorwaarden met Verkoper heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueeldaarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op tegeven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheidvan deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


4. Koper geldt niet als (handels)agent ofdistributeur van Verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomstis aangesteld.


5. Van deze voorwaarden kan slechts wordenafgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


 


II. Offertes


1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij andersin de offerte is vermeld.


2. De prijscouranten en prijsvermeldingenvan Verkoper zijn geen offerte.


3. Bij aanvaarding van een vrijblijvendeaanbieding door Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor de aanbiedingbinnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepenof daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijkaan Koper bekend maken.


4. Mondelinge toezeggingen verbindenverkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


5. Inkoop- en andere voorwaarden van eenKoper worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dezealsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper worden aanvaard.


 


III. Totstandkoming van de overeenkomst


1. Overeenkomsten komen eerst tot standnadat een bestelling of reparatie-opdracht door Verkoper op haalbaarheid isbeoordeeld. Verkoper heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen ofopdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaardedat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk gevalde Koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.


 


IV. Afbeeldingen


1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevensbetreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten enfolders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding totschadevergoeding en/of ontbinding zijn.


2. Alle door of in opdracht van Verkopergemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom vanVerkoper en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet wordengekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoondof op enigerlei wijze worden gebruikt. De Koper is gehouden deze gegevens opeerste verzoek aan Verkoper te retourneren op straffe van een boete ten behoevevan Verkoper van € 500,- per dag.


 


V. Prijzen


1. De zaken van Verkoper worden geleverdtegen de prijzen die gelden op de datum van totstandkoming van de overeenkomst.De diensten van Verkoper worden verricht tegen de prijs die Verkoper na hetverlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.


2. Voor orders beneden een bepaaldenettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekeningworden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voorrekening van de Koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.


 


VI. Verzending/aflevering


1. Tenzij schriftelijk andersovereengekomen, wordt verzonden volgens de standaardmethode van de Verkoper. Inhet geval Koper kiest voor verzending via deze methode, reizen de zaken voorrisico van Koper. Verkoper draagt het risico van de zaken af op het ogenblikwaarop de zaken voor verzending zijn afgegeven.


2. Verkoper behoudt zich het recht voorbestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.


3. Indien op verzoek van Koper de leveringwordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van dehiermee gepaard gaande kosten.


4. Verkoper is gerechtigd extra arbeidsurenin rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt dooromstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.


5. Verkoper is niet tot nalevering vaneenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijnleveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijnverkoopprogramma zijn vervallen.


6. De Koper is gehouden bij levering dezaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekeningen risico van de Koper opgeslagen.


7. In geval de Koper ondanks sommatiedaartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de doorVerkoper op te geven opslagplaats, heeft Verkoper het recht om de zaken naarhaar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijkeKoper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijkeKoper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslagen de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten tevergoeden.


 


VII. Leveringstermijnen


1. De leveringstermijn gaat in, wanneer overalle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor deuitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in hetbezit zijn van Verkoper.


2. Opgegeven leveringstermijnen wordengeacht slechts bij benadering te zijn opgegeven.


3. De overeengekomen leveringstermijnenhebben niet tot strekking dat Verkoper na het verstrijken hiervan vanrechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijkeingebrekestelling vereist, waarbij Verkoper een termijn van minimaal 14 dagenzal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.


4. Overschrijding van een leveringsdatumgeeft de Koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbindingvan de overeenkomst of enige andere actie jegens Verkoper. Dit is slechtsanders in geval van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevendpersoneel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordtoverschreden. Alsdan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden,echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.


 


VIII. Betalingen


1. Betaling dient, indien niet andersschriftelijk is overeengekomen, vooraf te geschieden aan de feitelijkeaflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.Voor het geval dat Verkoper een factuur zendt, dient de betaling voor geleverdezaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Verkoperzoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatumtenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2. Verkoper is gerechtigd het factuurbedrag(exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamdekredietbeperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art.9.1 gestelde termijn is Koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in minderingte doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).


3. Indien Verkoper aan Koper kortingen heefttoegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doenstrekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/offactuurbedragen openstaan.


4. Door de Koper gedane betalingen strekkensteeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbarefacturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Koper dat de voldoeningbetrekking heeft op een latere factuur.


5. Indien de Koper de factuur niet contantop de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestellingrente aan Verkoper verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand,waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.


6. Indien de Koper het door hemverschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Verkopertot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan,is de Koper gehouden aan Verkoper te betalen een vergoeding wegens de daaraanverbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde vanAdvocaten, doch met een minimum van € 120,- per factuur.


7. Niet-tijdige betaling geeft Verkoper hetrecht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andereovereenkomsten met de Koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat deKoper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst enonverminderd het recht van Verkoper op van een eventueel verlies, winstdervingen verdere gevolgschade.


8. Verkoper is te allen tijde gerechtigd tevorderen dat de Koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de doorVerkoper te verrichten prestaties, een en ander op een door Verkoper aan tegeven wijze.


9. Het is de Koper niet toegestaanverrekening toe te passen.


10. In behandeling genomen reclames en/ofgarantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijkebetaling.


11. Wissels worden onder het aanrekenen vandiscontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog opbetaling aanvaard. Verkoper garandeert niet het tijdig aanbieden van dewissels.


12. Cheques, wissels en vreemde valuta geldenslechts als aanbetaling na hun inlossing.


13. Verkoper staat tot geen van haar Kopersin een rekening-courant verhouding.


 


IX. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht


1. De eigendom van de geleverde zaken wordtdoor Verkoper uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbijinbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latereleveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegenstekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.


2. Het staat de Koper niet vrij zonderschriftelijke toestemming van Verkoper de zaken voordien te vervreemden, teverhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, teverpanden dan wel anderszins te bezwaren.


3. De Koper verplicht zich op eerste verzoekvan Verkoper de zaken aan Verkoper ter beschikking te stellen, en verleentreeds nu onherroepelijk machtiging aan Verkoper of aan de door Verkoper aan tewijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde dezaken mee te nemen.


4. Verkoper verschaft overeenkomstig hetgestelde onder 1 aan de Koper de eigendom van de genoemde zaken op het momentdat de Koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud vanpandrecht van Verkoper ten behoeve van andere aansprakelijken die Verkoper opde Koper heeft. De Koper zal op eerste verzoek van Verkoper zijn medewerkingverlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsomvan € 500,- voor ieder dag dat de Koper hiermee nalatig blijft.


5. Zaken of onderdelen daarvan, dieingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden ofblijven daardoor eigendom van Verkoper tot volledige voldoening van al hetgeen Verkopervan de Koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.


 


X. Reclame


1. Reclames in het algemeen en klachten overfacturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q.ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving vande klacht aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van dezetermijn wordt Verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, enwordt aangenomen dat de Koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.


2. Reclames geven aan de Koper nimmer hetrecht zijn betalingen op te schorten.


3. Indien een reclame door Verkoper gegrondwordt bevonden, heeft Verkoper het recht te harer keuze:


a. de factuur te herzien en hetfactuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;


b. het geleverde te vervangen door eenzaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken ofonderdelen aan Verkoper worden afgegeven;


c. het geleverde terug te nemen en deovereenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Koper betaaldefactuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


4. Reclamering ten aanzien van zakenbehorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgendedeelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.


5. Geringe, in de handel gebruikelijke oftechnische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur,maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.


6. De Koper dient in voorkomend gevalVerkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.


7. Eventuele terugzending van zaken aan ofvan de Koper geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Verkoper aanvaardtteruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzendingtevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het doorVerkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en inde staat waarin Verkoper deze zaken aan de Koper afleverde.


8. Software waarvan de zegel is verbroken,kan nimmer worden geretourneerd.


 


XI. Garantie


1. Verkoper staat in voor de kwaliteit vande door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor dedeugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dienverstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingenvermeld.


2. Op een uitgevoerde reparatie wordt driemaanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantieverleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.


3. Indien de Koper aan Verkoper een opdrachtheeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na deafgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatieverschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebbengedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Verkoper. De Koperzal dan Verkoper vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking totdeze zaak.


4. Door de Koper binnen de garantietermijnaangetoonde en aan Verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden -voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voorrekening van Verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzijteruggenomen tegen creditering.


5. Op samengevoegde producten en onderdelen,noch op verbruiksgoederen geeft Verkoper garantie, tenzij uitdrukkelijkschriftelijk een garantie is toegezegd.


6. De Koper dient voor de vervanging ofreparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op hetdoor Verkoper op te geven adres, op rekening van Koper, onder vermelding vaneen bij Verkoper op te vragen RMA-nummer.


7. Voor zaken met een door andere danVerkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in dezevoorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.


8. De Koper kan geen beroep doen op degarantie bepalingen indien;


a. De Koper de zaken heeft verwaarloosd


b. De Koper wijzigingen aan de zakenheeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparatiesdie niet door of namens Verkoper zijn verricht


c. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldiggebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag,beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzakenof onheilen.


d. Het product niet op de gebruikelijkedan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.


e. Het product wordt gebruikt metongeschikte of verkeerde accessoires.


f. Indien de Koper de zaken op anderewijze onachtzaam heeft behandeld.


9. Indien Koper niet, niet-behoorlijk, ofniet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Verkopergesloten overeenkomst(en), dan is Koper niet tot garantie gehouden.


 


XII. Handelsmerk


1. De fabrieks- of handelsmerken danwel detype- of identificatienummers of tekens, die op de door Verkoper afgeleverdezaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.


 


XIII. Aansprakelijkheidsbeperking


1. Verkoper, noch derden die zij betrekt tenbehoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijnaansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met deovereenkomst, welke Koper of enige door deze bij de uitvoering van deovereenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht watdaarvan de oorzaak is.


2. Onverminderd het vorenstaande is Verkoperin ieder geval nimmer aansprakelijk:


a. wegens niet-, of niet tijdigelevering;


b. voor gegevens in folders, catalogi,reclamemateriaal, offertes e.d.;


c. in geval van niet-toerekenbaretekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;


d. indien de Koper zelf of een derde hetgeleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor anderedoeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast enanderszins onvakkundig gebruikt;


e. voor de eigendommen van derden welkezich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Verkoper'sbedrijfsruimte bevinden;


f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade,door welke oorzaak dan ook ontstaan;


g. voor schade veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van hulppersonen;


h. voor schade door geleverde software;


i. voor schade tengevolge van verliesenigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;


j. voor schade veroorzaakt door hetgebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen hetverlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie vangegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaanvan telefoonlijnen.


3. Indien Verkoper in enig geval, ondankshet bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Verkoper slechtsaansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordtgedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.


4. Indien de verzekering in enig geval niettot uitkering overgaat, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan hetfactuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.


5. De Koper zal Verkoper vrijwaren voor alleaanspraken van derden jegens Verkoper.


6. De in deze voorwaarden opgenomenuitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zoverde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of haarleidinggevende ondergeschikten.


 


XIV. Niet-toerekenbaretekortkomingen


1. Verkoper is niet aansprakelijk, indien envoor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.


2. Onder overmacht wordt verstaan elkevreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voorhaar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers,vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in deaanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper alsmedevan hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelengelden uitdrukkelijk als overmacht.


3. Verkoper heeft in geval van overmacht hetrecht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd deovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat deinhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijkblijft. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding tebetalen. Verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk ende gemaakte kosten.


4. Verkoper heeft geen bevoegdheid totopschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijkeonmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan deovereenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Koperechter recht heeft op vergoeding van enige schade.


 


XV. Ontbinding


1. Indien de Koper zijn verplichtingenjegens Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indienzijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordtverklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteurenof een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bijbeslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop ofliquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leidingover zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Koper vanrechtswege in verzuim en is elke vordering, die Verkoper te zijnen laste heeftof verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enigeingebrekestelling is vereist.


2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeftVerkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdereuitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk teontbinden.


3. Verkoper is te allen tijde bevoegd alsdanschadevergoeding van de Koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug tenemen.


4. In geval de Koper de overeenkomst wenstte ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Verkoper schriftelijk in verzuimstellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen nate komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Kopernauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.


5. De Koper heeft geen recht de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten,indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.


6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kande Koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Verkoperverrichte prestaties, en heeft Verkoper onverkort recht op betaling voor dereeds door haar verrichte prestaties.


 


XVI. Consumentenkoop


1. In geval van consumentenkoop gelden devolgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid vanVerkoper tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: "DeKoper heeft het recht om binnen een maand nadat Verkoper zich schriftelijk ophet bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegderechter.").


 


XVII. Toepasselijk recht/bevoegderechter


1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandsrecht van toepassing.


2. Van geschillen, voortvloeiende uit eenovereenkomst tussen Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg kunnenworden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwardenkennis, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegderechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering vandie geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


 


XVIII. Gedeeltelijke ongeldigheid


1. Indien een of meerdere bepalingen uit eenovereenkomst tussen Verkoper en Koper onverbindend zou blijken te zijn, danblijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.


2. Partijen verbinden zich om deniet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die welverbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van dezeovereenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen
IVbikegeo


Karpatenlaan 72


5022 GJ Tilburg


 


KvK Midden-Brabant:18069531


 


Openingstijden: Op afspraak.


 


Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.


Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt.Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Op al onzeaanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden vantoepassing. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden